ReadyPlanet.com
dot
dot
ประมวลรูปภาพ
dot
bulletงานปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
bulletกิจกรรมว่ายน้ำ
bulletกิจกรรมวันแม่
bulletกิจกรรมกีฬาสี
bulletเที่ยวซาฟารี
dot
แบบฝึกหัด เสริมทักษะ
dot
bulletนับเลข 1-20
bulletศัพท์ภาษาอังกฤษ ผักและผลไม้
bulletบวกเลข 1-9
bulletคำที่มักเขียนผิด
dot
นานาสาระ
dot
bulletคุณแม่ควรเตรียม....วันสอบสาธิตป.1
bulletเลี้ยงลูกไม่ให้เอาแต่ใจตนเอง”
bullet5 อาการป่วยที่ไม่ควรวางใจ
bulletห้องเรียนพ่อแม่ ตอน " การศึกษาของเด็กวัยอนุบาล"
bulletลูกไม่พูด ลูกพูดช้า ทำอย่างไรดี
bulletนิทานอาหารสมอง
bulletนิสัย 10 อย่าง ที่ทำให้สมองพัง
bulletสร้างความรู้สึกภูมิใจให้เด็กได้อย่างไร
bulletถอดรหัสความเก่งในตัวลูก
bulletลูกเรียนไม่เก่ง กลัวว่าโตขึ้นเขาจะเอาตัวไม่รอด
bulletอย่านะลูก
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
bulletFunctional Food ทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพ
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
bulletกิจกรรมไหว้ครู2556
dot
คุยเรื่อง สาธิตกันดีกว่า
dot
bullet เตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ลูกพิชิตการสอบสาธิต
bullet ประโยชน์ที่แท้จริงของการพาลูกสอบเข้าเครือสาธิต
bulletเตรียมพร้อมหนูๆ เข้าโรงเรียนสาธิตกันเถอะ
วิสัยทัศน์

 

 

                โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร  มุ่งให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ  สามารถรับผิดชอบตนเองไม่เป็นภาระผู้อื่นและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น  กล้าคิดกล้าทำโดยเตรียมนักเรียนให้เห็นคุณค่าตนเองและคนอื่น  สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้และมีความใฝ่รู้  ใฝ่ศึกษาติดตามทันเหตุการณ์ข่าวปัจจุบัน      รู้จักแก้ปัญหาด้วย          ตนเองอย่างมีเหตุผล  สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

ปรัชญา

 

                                ทุกด้านพัฒนา  กล้าคิดกล้าทำ  มีน้ำใจ  ใฝ่ศึกษา

                จากปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตร  มีความหมายดังนี้

                ทุกด้านพัฒนา  หมายถึง  นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน  ได้แก่  การพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

                         พัฒนาการทางร่างกาย  คือ  การมีสุขภาพดี  แข็งแรง  สมบูรณ์มีการเติบโตอย่างเหมาะสมตามวัย

                         พัฒนาการทางอารมณ์  คือ  การมีสุขภาพจิตดี  รู้จักควบคุมอารมณ์  มีบุคลิกดี  ร่าเริงแจ่มใส  มองโลกในแง่ดี  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                         พัฒนาทางสังคม  คือ  การมีความมั่นใจในตนเอง  รู้จักบทบาทของตนเองและผู้อื่นในสังคม  มีการแสดงออกที่ดี  มีสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม  ยอมรับในความแตกต่าง  และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมที่อาศัย

 

 

                         พัฒนาการทางสติปัญญา  คือ  การมีทักษะในการเรียนรู้  มีทักษะในการคิดทั้งการคิดหาเหตุผลและจินตนาการ  นำไปสู่ทักษะการแก้ปัญหา  การสังเกต  การสื่อความหมาย  และรู้จักให้เหตุผลกับสถานการณ์ต่าง ๆ

                กล้าคิดกล้าทำ  หมายถึง  นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตรจะเป็นผู้มีความมั่นใจใน

ตนเอง  นั่นคือนอกจากจะกล้าคิดอย่างมีคุณธรรมในจิตใจแล้วยังกล้าแสดงออกซึ่งความมีคุณธรรมนั้น  กล้าเสียสละความสุขส่วนตนในยามจำเป็น  อันเป็นคุณลักษณะของผู้นำที่ดี

            มีน้ำใจ  หมายถึง  นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความคิด  มีสำนึก

รู้ถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  และแสดงออกถึงสำนึกนั้นต่อสังคมด้วยความเต็มใจ  รู้จักการให้และการรับ  การมีสัมมาคารวะ  ตลอดจนการตอบแทนน้ำใจผู้อื่น  ซึ่งทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคม          

           ใฝ่ศึกษา  หมายถึง  นักเรียนรู้จักคิดให้เหตุผล  เห็นคุณค่าของความรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาและใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์จริงในชีวิตประจำวัน  อันจะเป็นพื้นฐานที่จูงใจนำไปสู่การศึกษาเล่าเรียนในระดับสูงขึ้นไป

 

 

ตราประจำโรงเรียน                 

                            อักษร    อยู่ในหลังคาทรงไทย

 

                หมายถึง  ทุกคนเหมือนอยู่ในบ้านหลังคาเดียวกัน  ต้องรักใคร่ปรองดอง  ผู้ใหญ่ต้องดูแลรักใคร่เด็กเหมือนบุตรหลาน         นักเรียนที่โตกว่าต้องดูแลน้องที่เล็ก  ทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบซึ่งกันและกันทั้งนี้เพราะเราเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน

 

สีประจำโรงเรียน   สีเหลือง - แดง

                                สีเหลือง             หมายถึง              คุณธรรมและความสงบในจิตใจ

                                สีแดง                  หมายถึง              ความสดใสร่าเริงมีชีวิตชีวา                

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรเงรียนอนุบาลเศรษฐบุตร โทร 0-2579-2061, 0-2561-2444, 0-2941-1147 Email Setthabutk@hotmail.com Line ID: Sethaputra